Documentatiecentrum

Het documentatiecentrum is gelegen op de tweede verdieping van de gemeentelijke bib te Brakel en is iedere zondag open van 10 tot 12u (behalve op feestdagen en kermiszondagen).
Het centrum kan ook op andere momenten geopend worden, maar dan enkel na afspraak én tijdens de openingsuren van de bibliotheek.  Afspraken worden geregeld ten laatste op de voorafgaande zondagvoormiddag in het documentatiecentrum.
Documentatiecentrum – Tirse 1 9660 Brakel – tel. 055 60 29 08
In grote lijnen kan het bezit aan boeken, brochures, tijdschriften, lokale tijdschriften… ingedeeld worden in: heemkunde, oudheidkunde, lokale geschiedenis, literatuur (van schrijvers uit de streek) en familiekunde.

Boeken

Het documentatiecentrum heeft een bewaarfunctie voor boeken die belangrijke informatie bevatten op het vlak van heemkunde, geschiedenis, oudheidkunde, volkskunde, toerisme en genealogie.
Nieuwe boeken en naslagwerken die enig belang kunnen hebben op het vlak van bovengenoemde interessevelden worden aangekocht. De ontlening van boeken is gratis.

 

Tijdschriften

Alle vroegere nummers van Triverius zijn beschikbaar ter inzage. Er is tevens mogelijkheid om fotokopieën te nemen van artikels uit de vroegere publikaties.
Het documentatiecentrum beschikt sedert 15 à 20 jaar over een 50-tal abonnementen en ruilabonnementen. Daarbij zijn o.m.: Het Land van Aalst, Oostvlaamse Zanten, Ons Heem, Toerisme Oost-Vlaanderen, De woonstede door de eeuwen heen. Volkskunde, G.O.V. – Heraut, Molenecho’s…
We beschikken ook over de tijdschriften van onze buurverenigingen: Businarias, De Zwalmgalm,
De Heemschutter,….

Tevens beschikt het centrum over een ruim aantal jaargangen van jaarboeken zoals: Annalen van de geschied- en oudheidkundige kring van Ronse en het Tenement van Inde, Handelingen van de geschied- en oudheidkundige kring van Oudenaarde, Handelingen van het Zottegems genootschap voor geschiedenis en oudheidkunde, Kulturele jaarboeken van de Provincie Oost-Vlaanderen,…
Om het opzoeken van informatie over bepaalde onderwerpen (vb. kantwerk, molens, oude gebruiken,… ) te vergemakkelijken beschikt ons centrum over de bibliografieën van het Land van Aalst, waarin nagenoeg alles wat verscheen in boeken en tijdschriften (gedurende de voorbije 40 jaar) over onze streek terug te vinden is. Voor elke gemeente van de arrondissementen Aalst en Oudenaarde is
aldus een vrij volledige bibliografie beschikbaar.

 

Kaarten

Ons centrum beschikt ook over een aantal oude kadaster- en stafkaarten en óver reprodukties van oude kaarten (De Ferraris, P.C. Popp, Horenbault).

 

Literatuur

Literatuur hoort thuis in onze verzamelingen voor zover het schrijvers betreft uit onze streek, of schrijvers die over onze streek schrijven. We beschikken aldus over werken van Abraham Hans, Omer Wattez, Charles De Clercq, André Van Damme, Isidoor Teirlinck, Herman Teirlinck, Valeer De Pauw…

 

Familiekunde

 

Wie zijn stamboom wil opmaken kan in ons centrum terecht. We beschikken over:

– Tijdschriften: Vlaamse stam, Tijdschrift van de Vereniging voor Familiekunde Vlaamse Ardennen, …

– Doodsbrieven en doodsprentjes (Alfabetisch gerangschikt).

– Samenvattingen van Staten van Goed.

– Gegevens van genealogen opgeslagen in Haza Data in de computer.

– Microfilms van parochieregisters (DHO) en burgerlijke stand (BS) betreffende ons werkingsgebied.

 

Er staan drie leestoestellen voor microfilms ter beschikking. Op die wijze zal iedereen, wiens stamboom in ons werkgebied opklimt, een groot deel van zijn voorouders kunnen opsporen.

Een toestel wordt gereserveerd voor bezoekers die zich dienen te verplaatsen van buiten ons werkgebied. De geïnteresseerden nemen op zondagvoormiddag contact op met het documentatiecentrum om een reservatie voor dit toestel op een volgende zondagvoormiddag te bekomen.

De personen die het documentatiecentrum beheren staan in voor de nodige uitleg.

Oproep: wie over doodsprentjes en doodsbrieven beschikt en er geen belangstelling meer voor heeft (bij opruimingen) kan deze afstaan aan Triverius. Ze worden met dank aanvaard en kunnen de toekomstige familievorser veel diensten bewijzen.

 

 

Verzameling van lokale en regionale tijdschriften

 

Het documentatiecentrum heeft reeds een hele reeks lokale en regionale tijdschriften, waaronder Onze streek, Vulgaris,…. Sommige bestaan niet meer: de Lierdebode, De Zuidvlaamse, De Brakelaar, GVA-echo, VKB-zender, Aqua-confrata, Natuur en Milieu Brakel,…

Verder verzamelt het documentatiecentrum tijdschriften van verenigingen, politieke partijen of officiële instanties uit ons werkgebied: Zwalmbode, Perspektief, Diggie, Nieuw Brakel, Info Brakel, Braekel Club Nederbrakel, De Burgerkrant…

Oproep: Wie nog oude tijdschriften van onze streek op zolder heeft kan die altijd kwijt aan ons documentatiecentrum. Toekomstige lokale geschiedschrijvers zullen er u dankbaar om zijn. Onze verzamelingen zijn trouwens zelden volledig. Wij doen tevens een oproep aan de verenigingen die een tijdschrift uitgeven,om ons dat toe te sturen. Het is niet noodzakelijk dat het artikels bevat die interssant zijn op het vlak van geschiedenis en heemkunde. Elk tijdschrift dat in ons werkgebied
verschijnt interesseert ons. Lokale tijdschriften kunnen ons worden toegestuurd op het adres: Plaatselijke Openbare Bibliotheek, Marktplein 8, 9660 Brakel met duidelijke vermelding van “Documentatiecentrum Triverius ”

 

Archiefmateriaal

In de mate van het mogelijke wordt archiefmateriaal verzameld en bewaard.
Meestal betreft het fotocopies omdat het originele materiaal in de Rijksarchieven thuis hoort. Zo beschikken we over een zeer belangrijke verzameling van akten van het Vredegerecht van Nederbrakel uit de 18de eeuw (copies), gemeenteraadsverslagen uit de Franse periode (copies) en allerlei losse stukken.
Origineel archiefmateriaal betreft verkiezingspropaganda van politieke partijen, en archieven van verenigingen. Sommige verenigingen staan hun oud archief af, anderen staan ons toe een copie te maken van hun archief. In elk geval wordt het door ons bewaard en gaat het niet verloren. Het blijft tevens ter beschikking van de verenigingen die het steeds kunnen raadplegen.

 

Verzameling regionaal nieuws

Het regionaal nieuws uit Het Laatste Nieuws en Het Volk (Het Nieuwsblad) wordt sedert het midden van de jaren ’90 bewaard evenals regionale weekbladen.
We beschikken tevens over thematische knipselverzamelingen (jaren ’30 en ’40) en fotocopies van het lokale nieuws uit De Beiaard sedert 1902.

In het documentatiecentrum kan men ook steeds terecht voor informatie omtrent onze andere verzamelingen heemkundig materiaal, onze activiteiten in het verenigingsleven en onze verschillende uitgaven.